• Aktuális híreink

    Aktuális híreink

  • 1

„Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.” 1Tim 2:8-10.

Amit a héten olvashatunk, azok életmódtanácsok a házasság vonatkozásában, sokak által elavultnak tartott, de a házasság intézményét létrehozó Teremtő Istenünk által javallott, megáldott, gyümölcsözővé tett formula… Próbáljátok ki – de a sikerhez két elszánt házastársra van szükség, egy-egy Istent tisztelő, szerető, követő férfire és nőre!


Hétfő

Ne legyen más alternatíva a számotokra, hanem csak a hét mottója: Maradjunk együtt!

„Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: "Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét?"

Ő így válaszolt: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?"

Majd így folytatta: "Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza."

Erre azt mondták neki: "Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon váló levelet neki?"

Jézus így válaszolt nekik: "Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt.” Mt 19:3-8.

Biztosítsátok egymást arról, megerősítve házassági fogadalmatokat, hogy nincs, a probléma megoldási terveitek között más, csak az, hogy együtt maradunk!


 


Kedd

Maradjatok együtt, mert…

A ti házasságotok, életközösségetek, szövetségetek tanító példa a gyermekeitek a környezetetek számára:

„Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek; ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.

Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.” Tit 2:1-8.

Ez óriási felelősség, de feszülten, gyomorideggel megélni, megfelelni ennek, nagyon rossz lehet. Ezért arra bíztatlak, hogy ez legyen a természetes, ne kelljen megerőltetni magatokat, ne kelljen képmutató életet, házasságot élnetek, hanem ez legyen a természetes, ami nektek is, és környezeteteknek is jó, és örömteli. Vizsgáljátok meg a saját házasságotokat, jó példa-e mások számára? Jó tanácsokat adtatok, mutattatok másoknak?

Beszéljétek meg egymással, őszintén.


 


Szerda

Maradjatok együtt, ezért…

Ne feledjétek, a hazásságban segítőtársak vagytok, és nem szolgái egyik fél a másiknak!

 „Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük.” (Kol 3,19)

„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.” Kol 3:18

Amikor házastársad érzékeny, nehéz lelki terheket cipel, túlterhelt, fáradt, ingerlékeny, a durva válaszaid, a haragod, bosszúságról és türelmetlenségről árulkodó megnyilvánulásaid mélyen megbánthatják őt. Légy tisztelettudó, érzékeny vele szemben és fordulj felé mindig kedvesen és tisztelettel. Emlékezz rá, hogy a házastársad, Isten értékes ajándéka számodra.
Beszéljetek erről, és ha van sérelem bennetek, bocsássatok meg egymásnak, és tanuljatok a történtekből, és tegyétek jobbá, erősebbé kapcsolatotokat, hiszen a cél, az egyetlen létforma, hogy együtt maradjatok!


 


Csütörtök

Maradjatok együtt, ezért…

„Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől.

És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” 1Pét 3:1-7.

Ez az ige, az egymásra gyakorolt hatás, tényéről beszél. A kérdés, hogy melyik irány, melyik értékrend lesz a nyerő?
A külsőség, mely mögött nincs belső érték, amely hazugság, képmutatás, amely nem másoknak okoz kárt, hanem magatoknak.
Vagy a belső tartalom, mely a külsőségekre is hatást gyakorol. Akkor nem a mások véleményének foglyai lesztek, hanem közös életetek boldog élvezői… ezért maradjatok együtt!
Ma talán érdemes elgondolkodni az imameghallgatás elmaradásának akadályairól, a közös életetek viszályainak okairól, az ige fényében… 


 


Péntek

Maradjatok együtt, ezért…

„Ti is, férfiak, megértőek legyetek asszonyaitokkal, becsüljétek meg őket…”(1Pt3,7)

Mondhatnánk így is: Ti házastársak megértőek legyetek egymással, és becsüljétek meg egymást!

  • Ehhez le kell mondanod saját magadról, házastársad javára – és viszont
  • Ha házastársadnak nehéz terhet kell cipelnie, cipeld vele együtt!
  • Ha időre van szüksége, add meg neki!
  • Segítsd házastársadnak minden erőddel, biztosítsd őt szeretetedről minden tekintetben!
  • Imádkozz és kérd Istentől a kegyelmet, finomítsd érzékeidet, hogy észre tudd venni, amikor házastársadra való tekintet nélkül cselekszel, és változtass viselkedéseden!

Találd meg a módját, hogy kifejezd:


 


Szombat

Mondjátok egymásnak: Maradjunk együtt, mert ez a legjobb, amit tehetünk!
Ha már együtt maradunk, akkor ezt az együttlétet, tegyük egymás számára örömtelivé, könnyűvé, a béke, a szeretet, a megbecsülés, a támogatás, az elfogadás, a segítség bázisává.

Mondjátok, fogadjátok meg egymásnak:
Add a kezed a kezembe, nézz a szemembe, és fogadd szívedbe, amit most mondok neked:
Nem akarok mást úgy szeretni, mint téged, nem keresek más helyet a pihenésemnek, mint a te társaságodat, nem keresek más társat a boldogulásomhoz, csak téged. Nem ajándékozom értékeimet, időmet, figyelmemet másnak, csak neked. Ha fáradt vagy, támaszod szeretnék lenni, ha magányosnak érzed magad, a társad akarok lenni, ha bántottak, védeni akarlak, ha sérelmeid vannak, gyógyítgatni akarlak, ha szomorú vagy vigasztalni szeretnélek, ha elfogadod, amit ajánlani tudok, akkor maradjuk együtt!

 


Vasárnap

…és ha már együtt maradunk, akkor…

„Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együtt érzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet; mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul.” 1Pét 3:8-12.

Tegye áldottá házasságotokat a titeket szerető Isten:
Legyen örömteli a közös életeket, kreatív a munkátok, bővölködjetek akkor is, amikor mások nélkülöznek, a békesség ne csak vendég legyen nálatok, hanem lakója legyen szíveteknek. Az öröm ne csak az ünnepnapok rövid pillanataiba nézzen be hozzátok, hanem legyen foglalt helye otthonotokban. A jó hangulatot ne keressétek, hanem árasszátok magatok körül. A jó házasság titkát ne keressétek, hanem segítsetek másoknak megtalálni. Egymást ne unjátok, hanem hiányoljátok, amikor távol vagytok egymástól. Egymásról, egymással, olyan tisztelettel beszéljetek, hogy mások, az egymás iránti tiszteletnek irigyei legyenek. Tiszteljétek, szeressétek egymást, hogy Isten meghallgassa könyörgő, és hálaadó imáitokat, és tegyen áldássá családotok számára!